Social Pediatric

ปี 2565

 1. นพ.รัฐพล อินไผ่
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 2. พญ.วรรษธร เกตุปัญญา
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 3. นพ.ชนกนันท์ สอนอุ่น
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ลำดับ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน วันที่ เวลา
1โรงพยาบาลเวชชารักษ์จังหวัดลำปาง3-4 ตุลาคม 256509.00 – 16.00 น.
2โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการจังหวัดลำปาง5 ตุลาคม 256513.00 – 16.00 น.
3LK PARK อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง6 ตุลาคม 256513.00 – 16.00 น.
4ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลำปาง10 ตุลาคม 256508.30 – 12.00 น.
5บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง11 ตุลาคม 256508.30 – 12.00 น.
6สถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง11 ตุลาคม 256513.00 – 16.00 น.
7สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง12 ตุลาคม 256508.30 – 12.00 น.
8สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่17–21 ตุลาคม 256508.00 – 16.00 น.

ปี 2564

 1. พญ.ณัฐวดี คำโสภา
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 2. พญ.ภิญญาพัชร นันทะจุราโภ
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 3. พญ.กวินรัฏฏ์ ศรีสุธีนนท์
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ลำดับ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน วันที่ เวลา
1สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่25 - 29 ตุลาคม 256408.00 – 16.00 น.
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่11 ตุลาคม 256408.00 – 16.00 น.
3ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงใหม่12 ตุลาคม 256408.00 – 16.00 น.
4โรงพยาบาลเวชชารักษ์จังหวัดลำปาง14 – 15 ตุลาคม 256408.00 – 16.00 น.
5สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง21 ตุลาคม 256408.00 – 12.00 น.
6หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง8 ตุลาคม 256408.00 – 12.00 น.
7สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง8 ตุลาคม 256413.00 – 16.00 น.

ปี 2563

 1. พญ.ชวัลพัชร อัศวินวิจิตร
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 2. พญ.ภิญญาพัชร นันทะจุราโภ
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 3. พญ.ญภา กุพชกะ
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 4. นพ.ศุภชัย เลาหพงษ์สมบูรณ์
  ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ลำดับ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน วันที่ เวลา
1บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง2 เม.ย.6308.00-12.00 น.
2โรงพยาบาลลำปาง (ทันตกรรม)2 เม.ย.6313.00-16.00 น.
3โรงพยาบาลลำปาง (สังคมสงเคราะห์)7 เม.ย.6308.00-16.00 น.
4สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง8 เม.ย.6308.00-12.00 น.
5โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง9 - 10 เม.ย.6308.00-16.00 น.
6สถาบันเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่21 - 24 เม.ย.6308.00-16.00 น.
7ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำปาง27 เม.ย.6308.00-16.00 น.
8โรงเรียนคนตาบอดลำปาง28 เม.ย.6308.00-12.00 น.
9สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง9 เม.ย.6308.00-16.00 น.