กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลลำปาง

 • วิสัยทัศน์ (Vision) - "กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง เป็นสถาบันทางด้านกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศด้านการแพทย์ การศึกษาและการดูแลสุขภาพเด็กของภาคเหนือ"
 • ปรัชญา - "ผลิตบัณฑิตแพทย์และกุมารแพทย์ มีความรู้คู่คุณธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล ได้มาตรฐานวิชาชีพ"
 • คุณค่าร่วม - "ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ ความสำเร็จเพื่อประชาชน"
 • พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเน้นระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2.พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้มีศักยภาพในการให้บริการ
  3.ส่งเสริมให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ
  4.ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และกุมารแพทย์
  5.ส่งเสริมให้มีการทำผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัย

งานวิชาการ

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชกกรม (แผน ก)
และ
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร สาขากุมารเวชกรรม (แผน ข ) 
>> ไฟล์แนบ <<


พันธกิจหลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 1. จัดการศึกษาเพื่อร่วมผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวช รวมถึงมีสมรรถนะต่าง ๆ ตามเกณฑ์หลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) เพื่อตอบสนองต่อระบบการบริบาลผู้ป่วยเด็กในชุมชน และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคเหนือตอนบน
 2. พัฒนาคุณภาพและการฝึกอบรม เพื่อให้ได้กุมารแพทย์ที่มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม
 3. สามารถเป็นผู้นำทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมได้ สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพเด็กและสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ

 1. จัดการศึกษาเพื่อร่วมผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวช รวมถึงมีสมรรถนะต่าง ๆ ตามเกณฑ์หลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) เพื่อตอบสนองต่อระบบการบริบาลผู้ป่วยเด็กในชุมชน และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
 2. พัฒนาคุณภาพและการฝึกอบรม เพื่อให้ได้กุมารแพทย์ที่มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม
 3. สามารถเป็นผู้นำทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมได้ สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพเด็กและสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุม Med Ed

Social Pediatric

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (ค่ายมหิดล)

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสหวิชาชีพ

ซ้อมสอบ OSCE

ทำเนียบอาจารย์แพทย์ 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

Mobirise