กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสหวิชาชีพ

คลินิกแพทย์แผนไทย/คลินิกกัญชาทางการแพทย์

Inter-department conference

การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์