คู่มือแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ปี 2566