แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ
ปีการศึกษา 2566


กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

นพ.ชนกนันท์ สอนอุ่น

พญ.วรรษธร เกตุปัญญา

นพ.ธนวิชญ์ ประวิตรภิญโญ

น.พ.วรวิธ แสนโภชน์

พ.ญ.ศกลรัตน์ วิเศษสินธพ

พ.ญ.อัมพกา แจ้งกระจ่าง