ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2566

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
22 ก.ย. 2566
13.00-16.00 ER
Sim Ext ER อ จารุภา
13.00-16.00 med
SIM ปี6 อจ.วรพจน์
08.00-16.00 อ.ไชยพศ
จักษุ5D
08.00-16.00 อติกานต์
Lecture Research Skill 3 กลุ่ม C
23 ก.ย. 2566
24 ก.ย. 2566
25 ก.ย. 2566
08.00-16.00 อ.รัฐพงศ์
จักษุ5D
09.00-16.00 อติกานต์
Lecture Research Skill 3 กลุ่ม C
26 ก.ย. 2566
12.30-16.00 อ.วิน
สอนResident
08.00-16.00 อ.ไชยพศ
จักษุ5D
08.00-16.00 อติกานต์
Lecture Research Skill 3 กลุ่ม C