ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
02 มี.ค. 2567
09.30-15.00 ศุภลักษณ์
ติว NL 2 ปี 5
09.30-15.00 ศุภลักษณ์
ติว NL 2 ปี 5
03 มี.ค. 2567
12.00-15.00 ศุภลักษณ์
ติว NL 2 ปี 5
12.00-15.00 ศุภลักษณ์
ติว NL 2 ปี 5
04 มี.ค. 2567
09.00-16.00 ER
SIM PALS Ext ER อ กิตติยา
05 มี.ค. 2567
13.00-16.00 med
SIM อ.ธราดล
13.00-16.00 med
SIMปี5 อ.ธราดล
06 มี.ค. 2567
13.00-16.00 อ.อนวัช
sim baby
13.00-15.00 สรัลธร
Integrated Case (SMOP)