ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
07 ธ.ค. 2564
13.00-15.00 สูติ ปี4
workshop
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
สอนปี6
13.00-15.00 สูติ ปี4
Lecture
13.00-16.00 อ.อรวรรณ
สอนResident
11.00-14.00 จอมขวัญ
ประชุม คกก.Postgrad
08 ธ.ค. 2564
09.00-12.00 9.00-12.00 น.
สนามและสวนขนย้ายโต๊ะ
14.00-16.00 อ.ณัฐชัย
ฝึกหัตถการ PALS
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
สอนปี6
13.00-14.00 อ.ณัฐชัย
Lecture PALS
13.00-16.00 MED
SIM ปี6 อ.นัฐพงศ์
12.00-13.30 วรพงศ์
ประชุมรองทุกด้าน
14.00-16.00 วรพงศ์
Developing standardized patients in teacher’s role การพัฒนาผู้ป่วยจำลองสู่บทบาทของครู
13.00-16.00 อ.วชิราภรณ์
ประชุม พิจารณา อวช.
09 ธ.ค. 2564
13.00-15.00 สูติ ปี4
Lecture
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย
Simulation ปี 6
13.00-16.00 อ.วิน
สอนResident
11.30-14.30 จอมขวัญ
ประชุม คกก.องค์กรแพทย์
13.00-16.00 จินตนา
อ.ผกาพร Teaching Pain management ปี 5 D
10 ธ.ค. 2564
11 ธ.ค. 2564