ทะเบียนหุ่นจำลอง ทะเบียนหุ่นจำลองสำหรับการเรียนการสอน

ลำดับ รายการ เลขครุภัณฑ์ ปีที่ซื้อ ซื้อจากบริษัท กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ การใช้งาน สภาพหุ่น
1
6910-004-0034/0002/67 2567 บีเจเอช IT ห้อง Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
2
6910-004-0037/0006/66 2566 บีเจซี IT ห้อง Clinical skill lab1 18 พร้อมใช้
3
6910-004-0090/0001/66/1 2566 บีเจเอช IT ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
4
7440-017-0001/0311/67 และระบบ 6910-004-0090/0002/67 2566 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
5
6910-004-0019/1/45 (7) 2545 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
6
6910-004-0019/1/45 (11) 2545 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
7
- 2562 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
8
- ปัจจุบั - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
9
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
10
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
11
- 2564 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
12
- 2564 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
13
- 2562 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
14
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
15
- 2563 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
16
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
17
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
18
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
19
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
20
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
21
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
22
- 2562 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
23
- 2562 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
24
6910-004-0009/0002/67 2567 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
25
6910-004-0034/0001/67 2567 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
26
6910-004-0012/0013/65 2565 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 14 พร้อมใช้
27
6910-004-0033/0003/65 2565 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 9 พร้อมใช้
28
6910-004-0009/0012/65 2565 บีเจซี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 41 พร้อมใช้
29
6910-004-0015/0006/65 2565 โฟร์ดี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 17 พร้อมใช้
30
6910-004-0015/0007/65 2565 โฟร์ดี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 9 พร้อมใช้
31
6910-004-0015/0008/65 2565 โฟร์ดี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 11 พร้อมใช้
32
6910-004-0018/0004/66 2566 บีเจซี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 50 พร้อมใช้
33
6910-004-0018/0005/66 2566 บีเจซี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 26 พร้อมใช้
34
6910-004-0018/0006/66 2566 บีเจซี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 30 พร้อมใช้
35
6910-004-0018/0007/66 2566 บีเจซี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 23 พร้อมใช้
36
6910-004-0012/0014/66 2566 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
37
6910-004-0016/0012/66 2566 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 9 พร้อมใช้
38
6910-004-0016/0013/66 2566 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 11 พร้อมใช้
39
6910-004-0016/0014/66 2566 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 7 พร้อมใช้
40
6910-004-0016/0015/66 2566 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 12 พร้อมใช้
41
7440-016-0019/0003/65 2565 Upright IT & Sim ห้อง Simulation 0 พร้อมใช้
42
6910-004-0014/0001/43 2543 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
43
6910-004-0090/0001/66/3 2566 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
44
6910-004-0090/0001/66/1 2566 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 29 พร้อมใช้
45
6910-004-0090/0001/66/4 2566 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
46
6910-004-0013/0004/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
47
6910-004-0047/0001/57 2557 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
48
6910-004-0048/0001/57 2557 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
49
6910-001-0049/0001/57 2557 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
50
6910-004-0055/0001/57 2557 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
51
6515-022-3204/0008/64 2564 ไพร์ม เมดิคอล IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
52
6515-022-3204/0009/64 2564 ไพร์ม เมดิคอล IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
53
6515-029-0104/0028/65 2565 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
54
6515-029-0104/0029/65 2565 - IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
55
6515-022-3101/0216/65 2565 ร้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
56
6515-022-3101/0217/65 2565 บ้านสุขกาย IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
57
6730-002-0002/0085/67 2566 บีเจเอช IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
58
6910-004-0046/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
59
6910-004-0047/0001/57 2557 1 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 1 พร้อมใช้
60
6910-004-0056/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
61
6910-004-0051/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
62
ศัลยกรรม 0 พร้อมใช้
63
6910-004-0057/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
64
6910-004-0053/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
65
6910-004-0053/0002/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
66
6910-004-0054/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
67
6910-004-0009/0005/52 2552 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab2 15 พร้อมใช้
68
- - - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill 0 พร้อมใช้
69
6910-004-0020/0002/57 2557 - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
70
6910-004-0034/0001/53 2553 - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 12 พร้อมใช้
71
6910-004-0015/0004/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 47 พร้อมใช้
72
6910-004-0015/0005/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 20 พร้อมใช้
73
6910-012-0002/0001/59 2559 ไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ Simulation room 535 พร้อมใช้
74
6910-012-0002/0001/59 2559 ไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ Simulation room 68 ยืม
75
- 1 Gaumard scientific ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 14 ยืม
76
6910-004-0003/0005/51 2551 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 38 ยืม
77
6910-004-003/0004/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 16 พร้อมใช้
78
- - - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
79
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 ยืม
80
6910-004-0009/0004/51 2551 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 ยืม
81
6910-004-0019/1/45 (6) 2545 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 ยืม
82
6910-004-0034/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
83
6910-004-0039/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
84
6910-004-0039/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
85
6910-004-0020/0001/45 2545 โครงการพัฒนาหุ่นการ... ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
86
6910-004-0006/0002/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
87
6910-004-0041/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 ยืม
88
6910-004-0041/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 ชำรุด
89
6910-004-0043/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 26 ยืม
90
6910-004-0043/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 พร้อมใช้
91
6910-004-0040/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
92
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
93
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
94
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
95
- 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
96
- 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
97
- อวัยเพศหญิงหุ่นสีขาว - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 ยืม
98
- - - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
99
6910-004-0019/0001/45 2545 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 55 ยืม
100
6910-004-0011/0001/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 28 ยืม
101
6910-004-0017/1/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 21 ยืม
102
6910-004-0032/0001/52 2552 Kema Jo ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
103
6910-004-0032/0002/52 2552 Kema Jo ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
104
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 15 ยืม
105
6910-004-0032/0001/52 2552 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 ยืม
106
6910-004-0022/0002/54 2554 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 ยืม
107
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
108
6910-004-0016/0010/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 15 พร้อมใช้
109
6910-004-0016/0011/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 พร้อมใช้
110
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 พร้อมใช้
111
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
112
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 31 ยืม
113
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
114
6910-004-0025/0005/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 20 ยืม
115
6910-004-0023/0002/58 2558 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
116
6910-004-0073/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 29 ยืม
117
6910-004-0069/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
118
6910-004-0072/0001/60 2560 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
119
6910-004-0075/0001/60 2560 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 พร้อมใช้
120
6910-004-0045/0002/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
121
6910-004-0070/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 ยืม
122
6910-004-0074/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 21 ยืม
123
6910-004-0022/0003/60 2559 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 35 ยืม
124
6910-004-0071/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
125
6910-004-0064/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม. ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
126
6910-004-0064/0002/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
127
6910-004-0041/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 33 พร้อมใช้
128
6910-004-0041/0004/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 29 พร้อมใช้
129
6910-004-0012/0009/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 19 พร้อมใช้
130
6910-004-0012/0010/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 พร้อมใช้
131
6910-004-0043/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
132
6910-004-0043/0004/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
133
6910-004-0043/0005/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
134
6910-004-0043/0006/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 พร้อมใช้
135
6910-004-0073/0002/61 2561 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 10 พร้อมใช้
136
6910-004-0016/0005/47 2547 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
137
6910-004-0029/0002/62 2562 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 53 พร้อมใช้
138
6910-004-0029/0003/62 2562 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 38 พร้อมใช้
139
6910-004-0078/0001/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 39 พร้อมใช้
140
6910-004-0078/0002/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 14 พร้อมใช้
141
6910-004-0003/0006/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 44 พร้อมใช้
142
6910-004-0003/0007/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 25 พร้อมใช้
143
6910-004-0015/0006/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 10 พร้อมใช้
144
6910-004-0015/0007/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 พร้อมใช้
145
6910-004-0012/0011/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 19 พร้อมใช้
146
6910-004-0012/0012/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
147
6910-004-0063/0001/57 2557 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
148
6910-004-0062-0001/57 2557 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
149
6910-004-0035/0001/54 2554 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
150
6910-004-0079/1/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill 34 พร้อมใช้
151
6910-004-0019/3/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 34 พร้อมใช้
152
6910-004-0080/1/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
153
6910-004-0074/2/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 พร้อมใช้
154
6910-004-0009/0011/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 36 พร้อมใช้
155
6910-004-0082/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
156
6910-004-0083/0001/63 2563 โฟร์ดี ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 28 พร้อมใช้
157
6910-004-0084/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 10 พร้อมใช้
158
6910-004-0085/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 7 พร้อมใช้
159
6910-004-0081/0001/63 2563 - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
160
6910-004-0086/0001/63 2563 โฟร์ดี ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
161
6910-004-0087/0001/63 2563 โฟร์ดี ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 31 พร้อมใช้
162
7440-016-0025/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 10 พร้อมใช้
163
2564 IDS ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 34 พร้อมใช้
164
6910-004-0016/0001/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
165
6910-004-0016/0005/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
166
6910-004-0016/0008/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
167
6910-004-0016/0009/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
168
ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
169
6515-027-3012/0013/62 2562 ศูนย์แพทย์ ห้อง Simulation 0 พร้อมใช้
170
6910-004-0066/0001/58 2558 - ศูนย์แพทย์ฯ ห้อง Clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
171
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
172
7440-016-0025/0001/63 2563 ๊Upright ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 27 พร้อมใช้
173
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
174
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 25 พร้อมใช้
175
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
176
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
177
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
178
6910-004-0029/0004/64 2564 บริษัทบีเจซี ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
179
6910-004-0037/0005/64 2564 บริษัทบีเจซี ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 120 พร้อมใช้
180
6910-004-0088/0001/64 2564 บริษัทบีเจซี ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
181
6910-004-0019/0004/64 2564 ๊Upright ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 8 พร้อมใช้
182
6910-004-0010/0002/64 2564 บริษัท FD ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 49 พร้อมใช้
183
6910-004-0011/0002/64 2564 บริษัท FD ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 46 พร้อมใช้
184
6910-004-0088/0002/64 2564 บริษัทบริลเลี่ยน ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 66 พร้อมใช้
185
6910-004-0086/0002/64 2564 บริษัทบริลเลี่ยน ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
186
6910-004-0046/0002/64 2564 บริษัทบริลเลี่ยน ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 24 พร้อมใช้
187
2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
188
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
189
2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
190
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
191
- 2564 บริษัทไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
192
6910-004-0026/0001/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 1 พร้อมใช้
193
6910-004-0026/0002/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
194
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
195
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
196
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
197
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
198
6910-004-0019/1/45 2545 - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 ชำรุด
199
6910-004-0031/0001/49 2549 โฟร์ดี อี.เอ็ม สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
200
6910-004-0068/001/59 2559 Cammacc human Skeleton, life ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกลุ่มงานออร์โธ 0 พร้อมใช้
201
- - - ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกลุ่มงานออร์โธ 0 ชำรุด
202
6910-004-0008/0002/49 2549 อายุรกรรม สำนักงานกลุ่มงานอายุรกรรม 0 ชำรุด
203
6910-004-0037/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
204
6910-004-0037/0003/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 5 ยืม
205
6910-004-0037/0004/54(1) 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
206
6910-004-0036/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
207
6910-004-0035/0002/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
208
6910-004-0035/0003/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 6 ยืม
209
6910-004-0036/0004/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
210
6910-004-0064/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 5 ยืม
211
6910-004-0065/0001/58 2558 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
212
6910-004-0038/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 6 ยืม
213
6910-004-0077/0001/60 2560 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 13 ยืม
214
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
215
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
216
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
217
1 1 1 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 1 พร้อมใช้
218
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
219
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
220
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
221
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
222
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
223
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
224
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม โสต ศอ นาสิกวิทยา OPD ENT 0 พร้อมใช้
225
6910-004-0019/1/44 2544 โฟร์ดี อี.เอ็ม โสต ศอ นาสิกวิทยา OPD ENT 0 พร้อมใช้
ลำดับ รายการ เลขครุภัณฑ์ ปีที่ซื้อ ซื้อจากบริษัท กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ สภาพหุ่น