นวัตกรรมนักศึกษา

 นวัตกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

Suckseed scan ultrasound

กลุ่ม
K
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ชัญญา อุ่นปัญโญ
น.ส.ธัญลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ
นายปิยพัทธ์ คล้ายสุบรรณ

Oxygen pipeline

กลุ่ม
L
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.กัลยรัตน์ ขัติยะ
น.ส.ธิดารัตน์ จินาเดช
น.ส.วรัชยา ชฎาธาร
น.ส.บุษบา เครือประเสริฐ

Grace score

กลุ่ม
I
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.มาชิดา ศักดาศรี
น.ส.อภิชญา ผลบุญ
น.ส.รัตนาภรณ์ ตายา
น.ส.ศรัณย์พร เจริญสวัสดิ์

ยึดแผ่นรองศีรษะกับ spinal board

กลุ่ม
J
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.วรัญญา อ่อนตา
น.ส.ชนัญชิดา เหลื่อมมงคล
น.ส.พรภิมล ไชยมาลา

BP Cuff

กลุ่ม
G
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายศุภณัฐ หอมขจร
นายนพรัตน์ หอระดี
น.ส.ยอดขวัญ ธรรมสอน
น.ส.สุวภาคย์ สุขสำราญ

ดาวประกายแสง

กลุ่ม
H
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.เจติยา ฮั่นตระกูล
น.ส.ปิยาภรณ์ เชี่ยววานิช
น.ส.กิตติยา คำมา
น.ส.วิริญจ์ แสงพานิชย์

ER Colour full

กลุ่ม
E
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายพันธกานต์ กลยณีย์
นายนิสิต แสงนิล
น.ส.พรกนก ลัคนะเวทย์
น.ส.ฉัตรพิกุล กาศเกษม

จัดทำบอร์ดสถิติผู้ใช้บริการ

กลุ่ม
F
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายศุภณัฐ ศรีวิเศษ
นายเจษฎา ตรีสัตยาเวทย์
นายพีรวิชญ์ งามสิทธิฤกษ์
นายธนสมิทธิ์ เรืองจันทร์

Tricophone

กลุ่ม
C
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายคณิศร มีศรี
นายเจษฎากร วุฒิ
นายณัช วิเศษสิงห์
นายสิริชัย พุฒิรังสรรค์

Probe พร้อมชุดติดตั้ง

กลุ่ม
D
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.เพียงดาว ศรีปัญญา
น.ส.วิรชา กันทาสุข
น.ส.อุไรรัตน์ ไชยประสพ
นายพูนโชค ชัยมิตรวัฒนา

Eyes shield lph

กลุ่ม
A
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ชนากานต์ กางกริช
น.ส.ธมลวรรณ ฉัตรเงิน
นายวราวิทย์ ธรรมะ

E(A) Advenger

กลุ่ม
B
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายอภินันท์ สุมามาลย์
นายณัชพล ทรงไตรจักร
นายธนกันต์ กันทะวันนา