นวัตกรรมนักศึกษา

 นวัตกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ซับเสียง Hct

กลุ่ม
L
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายอัครศักดิ์ บัวรสศักดิ์
น.ส.ณัฐกานต์ ภิญโญ
น.ส.ณิชกานต์ กาวิน
น.ส.หทัยชนก ทากุย

กล่องยาลูกเสือสามัญประจำบ้าน

กลุ่ม
I
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.กนกรัชต์ ตรีวัฒนาวงศ์
น.ส.บุญศิริ จิตตวัฒนรัตน์
นายพงศ์ภวิล อนุจารี
นายภานุวัฒน์ ทักษอุดม

Dashboard

กลุ่ม
G
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ธัญสินี รัตนกวิน
น.ส.ปาลิตา จันทิ
น.ส.พิมพ์ชนก พึ่งสมวงศ์
น.ส.อัฏฐภิญญา กันบุญ

ผ้าเช็ดมือเจ้าสาว

กลุ่ม
H
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.วิชุดา แดนโพธิ์
น.ส.วราพร นิติธรรมกูล
น.ส.ณัฐลดา วาดีศิริศักดิ์
น.ส.สุทัศนีย์ สุวรรณศร

Ultrasound combo set

กลุ่ม
E
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายวัชรพล สุนทร
นายวาดตะวัน บริสุทธิ์
นายธนทรัพย์ เจริญกุล
นายสุทธิเกียรติ แก้วธิดา

Capno-Santaclaus

กลุ่ม
C
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.กนกวรรณ อนุศักดิ์
น.ส.จิรัชยา งามพิมลศรี
น.ส.ช้องสังคีต เปลื้องนุช

ตารางเวร 4.0

กลุ่ม
D
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายกิตติธัช ธนะสาร
นายปิยบุตร ปลื้มใจ
นายพชร โพธิกลาง
น.ส.ธนพร เวียสุวรรณ

ตารางเวร 4.0

กลุ่ม
A
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายทิชากร ติ๊บศรี
น.ส.ปิยวรรณ อูปคำ
นายรัชชานนท์ ภาระจำ
น.ส.กรัณยวรรธก์ อินทร์วงศ์

ER status, mark 1

กลุ่ม
B
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายเขมินท์ โชติปฏิเวชกุล
นายชิตวัน ฟั่นชมภู
นายชินพร รัตนสะอาด
นายศรัณย์ พงศ์พิชญ์พิทักษ์