นวัตกรรมนักศึกษา

 นวัตกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

Fast Tag Matching

กลุ่ม
L
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายกิจ อวิโรธนานนท์
นายณฐพล มณีรัตน์
น.ส.ปรียาชา วงศ์กิติ
น.ส.ปิยนาถ สิทธิยุโณ

Look at the Pals

กลุ่ม
K
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ชญานิศ งามสิทธิฤกษ์
น.ส.พิมพ์มาดา สมภิพงษ์
น.ส.นลัทพร แสงรัตนธงชัย
น.ส.อนัญญา สุขยิ่ง

FLY

กลุ่ม
I
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ชนาภัทร ทารัตน์
น.ส.ณัฐรุจา ปัญญาศรีเลิศ
นายทรงพล ประทุม
นายเศวตชัย ใจทา

Fast EX

กลุ่ม
J
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายกิตติภพ สวนแก้ว
นายกฤษฏิ์ วิกัน
น.ส.พิมพ์พลอย ขันติพงษ์
นายพิทยาธร ติณศรี

ICD-10-CM

กลุ่ม
G
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์
นายเพิ่มพูน สมบูรณ์ใจ
นายพัทธดนย์ ผลวิชา
นายณัฐพล วรรคตอน

Thai refer plus

กลุ่ม
H
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.พรพิมล นิตติวัฒนวิทย์
น.ส.อารยา สันวรรณ
น.ส.ณัชชาภัทร คีรีวรรณ
น.ส.นฤทัย จะงาม

Guide advance Card

กลุ่ม
E
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ขจีวรรณ อุดมโสภกิจ
น.ส.ธนัชพร แสงมณี
น.ส.ธิดา เนตรนพรัตน์
นายอาจิณ มณีกานจน์

Gecko grip

กลุ่ม
F
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายประวิตร อารินทร์
นายพีรฉัตร วงค์ชัย
นายฤกษ์ชัย ต่องสู่
น.ส.สิริกัญญา สมบูรณ์ยิ่ง

Your-เวร

กลุ่ม
C
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายชญานิน ทัปนวัชร์
น.ส.วรารัตน์ ทาตายุ
น.ส.ธนพร สุมนศาสตร์
น.ส.วีรินท์รดา จินนา

INNOVATION IN ER

กลุ่ม
D
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายณภัทร เพชรกัปป์
น.ส.ปัญชลี เทพยศ
น.ส.กชามาศ ผดุงพัฒโนดม
นายธนาวิชญ์ มั่นเหมาะ

สายใยหัวใจ

กลุ่ม
A
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
น.ส.ชิดกมล ตันไชย
น.ส.สุชารีย์ ยะระนันท์
น.ส.อรรุจี ทิจินะ
น.ส.ศุภิสรา รัตนศิลา

ER 1 Card

กลุ่ม
B
รายชื่อนักศึกษาแพทย์
นายกวินท์ หมุนสมัย
นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต
นายพันธกานต์ ปัญใจแก้ว
นายจิตติวัฒน์ ปรีชารักษ์