ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท โดยมียุทธศาสตร์เริ่มต้นคือ รับจากชนบท เรียนที่ชนบท และกลับสู่ชนบท และได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 โดยการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามข้อบังคับเพื่อการศึกษา ขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2-3 เรียนร่วมกับชั้นปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนในชั้นคลินิกปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง ยังได้ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ในโครงการอื่นเพิ่มเติมดังนี้

         1. โครงการผลิตแพทย์ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข; Mega Project)

         2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Doctor : ODOD)

         ปัจจุบันอยู่ในระหว่างใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง ปี 2558) ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัยและการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการการเรียนการสอนลงสู่ในชุมชนตามนโยบายของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : ผลิตแพทย์ผู้นำด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
Vision : Train medical students in health care excellence to provide professional, leadership doctor in community service

พันธกิจ

พันธกิจ

     1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและพร้อมทำงานในชุมชน

     2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญาที่ได้มาตรฐาน

     3. สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนและชุมชน

     4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและบริการชุมชนร่วมกับการจัดการเรียนการสอน

Mission

     1. To train medical students to be qualified according to the standard criteria of the Medical Council of Thailand.

     2. To establish a standard Postgraduate Medical Education Center.

     3. To promote medical research, health innovation and knowledge to serve the education process and community needs.

     4. To participate in maintenance of local art and culture and community service in parallel with medical education .

Core Values

รับผิดชอบ สามัคคี มีคุณธรรม
Responsibility. Unity . Morality

Identities

ใส่ใจใฝ่ศึกษา ร่วมมุ่งหน้าสู่ชุมชน
Passion to learn & Community commitment