ผู้บริหาร

User Image

นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

User Image

พญ.ชุลีพร นนทสูติ

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ ฯ

User Image

นพ.เหมราช สุขพันธ์ุ

การเงิน/พัสด

User Image

พญ.เกษศิริ เหลี่ยมวานิช

บริหาร

User Image

นพ.อรัญ รัตนพล

ยุทธศาสตร์/QA

User Image

พญ.วาทินี แสนโภชน์

หลักสูตรและประเมินผล

User Image

นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค

POST GRAD

User Image

พญ.ศิราณี วงศ์เรืองศรี

HRD

User Image

นพ.รวี อัศวกิติพงษ์

กิจการนักศึกษา

User Image

นพ.จาตุรนต์ บุญพิทักษ์

อาคารสถานที่

User Image

พญ.สมลักษณ์ นิลวรานนท์

IT & SIMULATOR

User Image

นพ.วิน เตชะเคหะกิจ

วิจัย