การดูแลนักศึกษาและสวัสดิการ

บริการห้องสมุด
Photo
IT และสารสนเทศ
Photo
ที่จอดรถสำหรับนักศึกษาแพทย์
Photo
อาคารเรียนรวม
Photo
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
Photo
วารสารวิชาการทางด้านการแพทย์
Photo
ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ INTERNET
Photo
วารสาร, E-BOOK, POWERPOINT สอนของอาจารย์
Photo
INTERNET WI-FI สามารถเข้าใช้งานได้ครอบคลุมทุกจุด
Photo
ส่งเสริมให้ได้ออกกำลังกาย
Photo
หอพักนักศึกษา
Photo
ร้านอาหาร
Photo
สนามกีฬา
Photo
Clinical skill room
Photo
Simulation room
Photo
หอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
Photo