ขอเชิญแพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมโครงการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 08 เมษายน 2564 เวลา 09:23:10

ขอเชิญแพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2563 (จบ มิ.ย-ก.ค.64)

เข้าร่วมโครงการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

*** แพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ภายในวันที่ 1-19 เมษายน 2564

ทาง http://mec-lp.com/index.php?n_page=re_main

*** อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนทาง QR Code ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 054-237400 ต่อ 4312 (จอมขวัญ)