ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ Instructional Material Design การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับอาจารแพทย์

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:03:07

ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ Instructional Material Design การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับอาจารแพทย์
ผู้บรรยายคือ นายภาสกร อินผูก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลลำปางมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Video Teleconference ด้วยโปรแกรม Zoom
สามารถนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมภายในกลุ่มงานของตนเอง

ซึ่งการอบรมมีในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 4 รุ่น เป็นจำนวน 61 คน