การอบรมความรู้ Palliative เพื่อพัฒนางานวิจัย ปี 2563 ครั้งที่ 1

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 31 มกราคม 2563 เวลา 09:46:04

การอบรมความรู้ Palliative เพื่อพัฒนางานวิจัยสำหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลลำปาง ปี 2563 ครั้งที่ 1

วันนี้ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง