อาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ในที่ประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10:12:00

อาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ในที่ประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

โดยมีผลงานนำเสนอในรูปแบบ รายละเอียดดังนี้

ประเภท Oral Presentation  1 เรื่อง
- Integrating health economics teaching in Family Medicine: a case study from Thailand    โดย ดร.นพ.วิน     เตชะเคหะกิจ

ประเภท E-Poster Presentation 1 เรื่อง
- How to gain the Radiology Knowledge?: Comparison between the group lecture and integration learning of 4th year medical student in Lampang Hospital MEC. โดย แพทย์หญิงศราวดี   ชัชวาลย์

ประเภท Poster Presentation 5 เรื่อง
  1. Factors facilitating the success of fourth-year medical students conducting clinical research according to a new curriculum: Lessons 
      โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.พญ.รุ่งทิวา   หมื่นปา
  2. Using a High Fidelity Simulator to improve diagnosis and management of spontaneous tension pneumothorax by 6th-year medical students of a university-affililiated medical school, Thailand 
      โดย นายแพทย์วรพจน์    เหลืองจิรโณทัย
  3. The efficacy of teaching Methods for direct ophthalmoscopy comparing between video-based and traditional lecture-based learning in 4th year medical students: A prospective randomized controlled study
      โดย  แพทย์หญิงณัฐยา ปัญโญวัฒน์กุล
  4. Students' self-reflection on their real experiences during early exposure to conducting clinical research in their first-year clinical clerkship 
      โดย ดร.พญ.วชิราภรณ์ อรุโณทอง
  5. "Make me Like a real doctor"; A students & instructors' evaluation of students' using e-prescribing program   
      โดย นายแพทย์เหมราช   สุขพันธุ์