ทีมยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09:58:30

ทีมยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง

เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และระบบกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ