ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยโรงพยาบาลลำปาง จัดโครงการอบรมวิจัยสำหรับอาจารย์แพทย์ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:10:16

ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยโรงพยาบาลลำปาง จัดโครงการอบรมวิจัยสำหรับอาจารย์แพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1  เรื่อง 2 days short intensive basic clinical statistics

ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์  โดย อาจารย์พิชญุตม์ ภิญโญ ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด 123 คน ได้แก่ แพทย์ 63 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 18 พยาบาล 30 คน อื่นๆ 10 คน