เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ศรว.ขั้นตอน 3 ในงาน Sim Day ณ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:34:55

ฝ่ายนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดกิจกรรม Sim Day เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ก่อนสอบ ศรว.ขั้นตอนที่ 3 ณ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

โดยมีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วม 36 คน ได้ฝึกปฏิบัติ 5 หัตถการ