การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 18 CPIRD 2019 วันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ณ จังหวัดตรัง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 20 กันยายน 2562 เวลา 10:31:56

อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 18 (CPIRD 2019) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ที่จังหวัดตรัง

และเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ  ผศ.พิเศษ นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร  อาจารย์แพทย์ประจำกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ให้ได้รับรางวัล "อาจารย์แพทย์ต้นแบบ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2562"