รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา 2 ตำแหน่ง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 01 มีนาคม 2566 เวลา 16:22:31

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา 2 ตำแหน่ง

รับสม้คร - ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17:00 น.

สอบสัมภาษณ์ - สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

สมัครได้ทาง-เว็ปไชต์ www.cpird.in.th ในหัวข้อ "ข่าวการรับสมัคร">> "ทุนแพทย์ประจำบ้าน" https://www.meckorat.info/cpirdmedic/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
- กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลลำปาง
- คุณมณีวรรณ กันทะเรือน
- โทร. 054-237400 ต่อ 8321 หรือ 098-9537535