รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 01 มีนาคม 2566 เวลา 16:05:55

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง

รับสม้คร  -ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 17:00 น.

สอบสัมภาษณ์ -สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

สมัครได้ทาง- เว็ปไชต์ www.cpird.in.th ในหัวข้อ "ข่าวการรับสมัคร">> "ทุนแพทย์ประจำบ้าน" https://www.meckorat.info/cpirdmedic/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลลำปาง
- คุณรัตติกาล  ตาเปี้ย
- โทรศัพท์ 054-2537400 ต่อ 2102  หรือ  085-7061240