รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:50:05

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง

รับสม้คร - วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ - วันที่ 20 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
- กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลลำปาง
- คุณธิติพร  ศุกธเสียง
- โทรศัพท์ 054-2537400 ต่อ 8264  หรือ  095-9171742