กิจกรรม Simday ณ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 07 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:21:23

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ทางทีมนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

ได้จัดกิจกรรม Simday เวลา 08.00-16.00 น. เตรียมความพร้อมให้กับ Extern ในการทำหัตถการที่จำเป็นและฉุกเฉินในการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่หัตถการ
  1. Cutdown  
  2. ICD  
  3. ET-Tube  
  4. Sengstaken-blackmore tube   
  5. Normal labor    
  6. Umbilical venous catheter

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานโดยมี Extern เข้าร่วม 39 คน