"งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 (Phase III)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:02:02

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 (Phase III)

หัวข้อ Concept paper ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

วิทยากรโดย ศ.ดร.รอ.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิจัยคลินิก ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางระบาดวิทยาประยุกต์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตสาขาระบาดวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งชื่อ และลงเวลาเข้ารับการปรึกษา จากวิทยากรได้ที่ คุณจอมขวัญ ทินนา สำนักงานศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 โทร 4306