โครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:49:47

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว