ผลงานนำเสนอต่างประเทศ ปี 2566

ลำดับ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
กลุ่มงาน
ประเภทวิชาการ
ประเภทการนำเสนอ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
การประชุม
1 Growth in the mindset of Medical Students toward patients with Psychiatric Disorders Through Experiential Learning and A Reflection Process. แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง จิตเวชและยาเสพติด Medical Education Oral Presentation 22 - 28 พฤษภาคม 2566 Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC 2023) สิงคโปร์ APMEC 2023
2 Unlearnable in Textbooks: Exposing Clerkship Students to Real-World Radiology แพทย์หญิงศราวดี ชัชวาลย์ รังสีวิทยา Medical Education Oral Presentation 22 - 28 พฤษภาคม 2566 Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC 2023) สิงคโปร์ APMEC 2023
3 The effectiveness of a simulation-based neonatal exchange transfusion for 6th year medical students นายแพทย์อนวัช บุปผาเจริญสุข กุมารเวชกรรม Medical Education - Simulation Short Communication or ePoster 27 - 31 สิงหาคม 2566 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2023 ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) AMEE 2023
4 Effects of Cadaveric Workshop on Improving Basic Surgical Skills in the 5th Year Medical Students แพทย์หญิงศศิธันว์ เปล่งวิทยา ศัลยกรรม Medical Education - Short Communication or ePoster 27 - 31 สิงหาคม 2566 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2023 ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) AMEE 2023
5 The First Experience of Medical Students in Using AI-Assisted Reading of CXR to Detect Pulmonary Tuberculosis. แพทย์หญิงภาริดา เป็งวัน รังสีวิทยา Medical Education - Technology enhanced learning. Short Communication or ePoster 27 - 31 สิงหาคม 2566 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2023 ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) AMEE 2023
6 Factors Associated with Self-directed learning (SDL) Readiness in Medical Students. แพทย์หญิงวชิราภรณ์ อรุโณทอง จิตเวชและยาเสพติด Medical Education Short Communication or ePoster 27 - 31 สิงหาคม 2566 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2023 ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) AMEE 2023
7 Teaching Efficacy for mass Casualty Response between Simulation and Lecture-Based For 5th Year Medical Student นายแพทย์นพดล สี่สุวรรณ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Medical Education - Simulation Short Communication or ePoster 27 - 31 สิงหาคม 2566 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2023 ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) AMEE 2023