ผลงานนำเสนอต่างประเทศ ปี 2563

ลำดับ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
กลุ่มงาน
ประเภทวิชาการ
ประเภทการนำเสนอ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
การประชุม
1 Examining Medical Data Misuse: Attitude of Physicians VS Medical Students through a Deterrence Lens พญ.วชิราภรณ์ อรุโณทอง จิตเวช Medical Education e-poster presentation 4 - 9 สิงหาคม 2563 Glasgow United Kingdom AMEE 2020
2 Could students retain their knowledge of dystocia topic up to 12 th month through only one class of POL plus CBL teaching method? พญ.เบญจมาภรณ์ พวงผกา สูติ-นารีเวชกรรม Medical Education e-poster presentation 4 - 9 สิงหาคม 2563 Glasgow United Kingdom AMEE 2020