ผลงานนำเสนอต่างประเทศ ปี 2560

ลำดับ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
กลุ่มงาน
ประเภทวิชาการ
ประเภทการนำเสนอ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
การประชุม
1 การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์แพทย์จากการมีส่วนร่วมของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของศูนย์แพทย์ฯ นพ.วิน เตชะเคหะกิจ เวชกรรมสังคม Medical Education Oral & Poster 26 - 30 สิงหาคม 2560 เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ AMEE 2017
2 Accident or Intention to Misuse Medical Data Among Medical Students พญ. วชิราภรณ์ อรุโณทอง จิตเวช Medical Education Poster 26 - 30 สิงหาคม 2560 เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ AMEE 2017
3 Students' attiudes towards the integration of english medium teaching in the clinical year at Lampang Hospital. นพ.นิพนธ์ ปันทะรส ออร์โธปิดิกส์ Medical Education Poster 26 - 30 สิงหาคม 2560 เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ AMEE 2017
4 Derivation of a score for the assessment of basic life support performance in healthcare providers นพ.ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Medical Education Poster 11 - 14 มีนาคม 2560 อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ OTTAWA 2018
5 Hospital mortality of warfarin patients in various INR range on admission at Lampang Hospital, Thailand ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา เภสัชกรรม Clinical Poster 27 - 31 กรกฎาคม 2560 ประเทศอินโดนิเซีย ACCP 2017