ผลงานนำเสนอต่างประเทศ ปี 2559

ลำดับ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
กลุ่มงาน
ประเภทวิชาการ
ประเภทการนำเสนอ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
การประชุม
1 ประสิทธิผลของการสอนกระบวนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับ นศพ.ปี 5 แบบอัตราส่วน อาจารย์:นักศึกษาแพทย์ 1:2 เทียบกับ 1:4 นพ.จาตุรนต์ บุญพิทักษ์ เวชกรรมฟื้นฟู Medical Education Poster 26 สิงหาคม 2559 บาร์เซโลนา ประเทศสเปน AMEE 2016
2 Ranking Assessment of procedural skills in anesthesia students พญ. อุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์ วิสัญญี Medical Education Poster 2 กันยายน 2559 บาร์เซโลนา ประเทศสเปน AMEE 2016
3 Comparison between radial shockwave therapy at plantar fascia and combined with at gastrocnemius in treatment of plantar fasciitis นพ.ปรัชวาล เอี่ยมพร ออร์โธปิดิกส์ Clinical Poster 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 ญี่ปุ่น AFFAS 2016
4 Prevalence of Anotomical Aortic Arch Variants in Thai patients Undergoing Thoracic Aorta Computed Tomography Angiogram นพ.นัฐพงศ์ ไทยานุรักษ์ อายุกรรม Clinical Poster 5 - 6 ธันวาคม 2559 สเปน Euro Cardiology 2016