รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจปี 2561

User Image

นพ.อุทัย เพ็งธรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม

User Image

นพ.อมร ตามไท

กลุ่มงานอายุรกรรม

User Image

นพ.ธราดล พูลทวี

กลุ่มงานอายุรกรรม