แพทย์ดีเด่น ปี 2562

User Image

นพ.เทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์
รพ.แม่ทา