ทำเนียบรุ่น


กลุ่มงานศัลยกรรม

แพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 1

นพ.กฤตภาส กฤตพัฒนพงศ์

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน:
โรงพยาบาลปัว จังหวัดน่าน 

พญ.พลอยทิพย์ จันทร์ศิริโยธิน

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน:
โรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Site was created with Mobirise