ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน


กลุ่มงานศัลยกรรม

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

พญ.สมใจ พิพัฒนานิมิตร

ต้นสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

นพ.ภวินทร์ พานิชยานนท์

แพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลลำปาง

พญ.พชร ลี้รัตนาวลี

ต้นสังกัด โรงพยาบาลสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.ภาสกร สมัครเขตรการ

ต้นสังกัด โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

นพ.กฤศวัสส์ จงเจริญเลิศสิน

แพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลลำปาง

นพ.ประวิตร อารินทร์

ต้นสังกัด โรงพยาบาลพาน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

นพ.กฤตนัย การแข็ง

ต้นสังกัด โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

พญ.ลิลดา ลีลาภัทร

แพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลลำปาง

The site was started with Mobirise