ทำเนียบอาจารย์


กลุ่มงานศัลยกรรม

นพ.สหธรรม สมินทรปัญญา  

Sahatham Smintarapanya, MD
พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

นพ.อนุวัชช์ จันทร์ทิพย์

Anuwat Chantip, MD, FRCST.
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป. ชั้นสูงทางคลินิกสาชาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์
Postgraduate course: Vascular Surgery (Observation in surgical technique and treatment) at Southampton university hospital, NHS trust, UK. 

นพ.วิวัฒน์ ลีวิริยะพันธุ์

Wiwat Leewiriyaphan, MD
พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Observation and Study in colon and rectal surgery at Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA  

นพ.จิรายุส มูลลออ

Jirause Moolla-or, MD
พบ. ศิริราชพยาบาล

นพ.ศุภมิตร อาวรณ์

Supamit Arworn, MD
พบ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพ.บรรณ วิทยชำนาญกุล

Bun Wittayachumnangul, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

พญ.ศศิธันว์ สิงห์มูล

Sasithun Singmool, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

พญ.มณิสรา สรหงษ์ 

Manisara Sorrahong, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

พญ.เจริญชนม์ มีกุล

Jarernchon Meekul, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

นพ.วรุตม์ หอมพูลทรัพย์

Warut Hompoonsup, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

พญ.ญนิณี อนุศิษฏ์วิวัฒน์

Yaninee Anusitviwat, MD
พบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

พญ.อรพรรณ พรหมเกษ

Orapan Promket, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 

พญ.จิตรวี มณีวงศ์

Jitrawee Maneewong, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 

พญ.ธันยนันท์ พานิช

Thanyanan Panich, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ 

นพ.สุพจน์ กิตติกรวรกุล

Suphot Kittikonworakun, MD
พบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

นพ.ธาตรี วีรัศวิน

Thatree Weerusawin, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

นพ.อตินาท ศรีรัตน์

Atinart Seerach, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์

นพ.สุรศักดิ์ มีพันธ์

Surasak Meephant, MD 
พบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ 

นพ.เอื้ออังกูรยิ์ สิทธิมงคล

Ueaungkun Sitthimongkon, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์

นพ.ภาคภูมิ พจนารถ

Pakpoom Pochanart, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์  

พญ.ภัทริน เลิศนุวัฒน์

PATTARIN LERTNUWAT, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์ 

นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล

Nuttapon Arayawudhikul, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด 

พญ.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญ

Boonsap Sakboon, MD
พบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด 

นพ.เจริญ ชีวินเมธาสิริ

Jaroen Cheewinmethasiri, MD
พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด 

นพ.อังศุธ์ร ชาติรังสรรค์

Angsu Chartrungsan, MD
พบ. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด 

Mobirise website builder - Visit site