กลุ่มงานศัลยกรรม

โรงพยาบาลลำปาง

 • วิสัยทัศน์ (Vision) - "ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมของภาคเหนือ"
 • ค่านิยม - "รับผิดชอบ สามัคคี มีคุณธรรม"
 • พันธกิจ (Mission) 
  1.ผลิตศัลยแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา
  2. มีการพัฒนาวิชาการทางด้านศัลยกรรมควบคู่กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสอนแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมอย่างเหมาะสมและทันสมัย
  3. ผลิตศัลยแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
 • ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
  แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถขั้นพื้นฐานตามสมรรถนะหลักทั้ง ๖ ด้านดังนี้
  1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
  2. การมีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคม
  3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and 
  Improvement
  4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
  5. ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism)
  6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)

ข่าวประชาสัมพันธ์

""

..

..
• 

..

..

งานวิชาการ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารงานวิชาการ

..

...

Mobirise web builder - More here