กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


การศึกษาก่อนปริญญา 

            โรงพยาบาลลำปางเป็น 1 ใน 37 ศูนย์แพทย์ทั่วประเทศก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544

            การเรียนการสอนใช้หลักสูตรและข้อสอบเดียวกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลีนิค ปีที่ 1-3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 เรียนที่ รพ.ลำปาง นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            กลุ่มงานฯ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 และ 6 ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง โดยเนื้อหาเน้นไปที่ความรู้พื้นฐานภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บกระดูกหักและข้อกระดูกเคลื่อน รวมถึงโรคและอาการที่พบได้บ่อย

 

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

Mobirise