กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


พันธกิจ

  1. ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข มีความเอื้ออาทรและใสใจใน ความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
  2. ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีทักษะในการสื่อสารและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ มีพฤติกรรมเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
  3. ให้บริการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐานสากลต่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
  4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ และพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

Offline Website Builder