กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


วิสัยทัศน์

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง
เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาฝึกอบรมและวิจัยในสาขา ออร์โธปิดิกส์
รวมทั้งการให้บริการชั้นนำในระดับภูมิภาค

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

HTML Maker