กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


การศึกษาหลังปริญญา

            เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ได้มาตรฐาน มีการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน และชุมชน

นพ.สิรภัทร เบญจชย

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

นพ.ชรัณ ศิริมงคล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

นพ.สิรวัชร ธีระสุขะกุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

นพ.วงศพัทธ์ ประยาตร์กุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

นพ.นภนต์ วงศ์กำทอง

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.ชินกฤต เจนศุภการ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.มารวย จูตะวิริยะสกุล

(ต้นสังกัด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์)
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

นพ.อรุษฆ์ นะลำเลียง

(ต้นสังกัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

ทำเนียบรุ่นแพทย์

รุ่นที่ 1 (จบปีการฝึกอบรม 2563)

นพ.กิตติพงศ์ เตียววัฒนาวิวัฒน์

(ต้นสังกัด โรงพยาบาลวิเชียรบุรี)

นพ.พชรพล อุดมลักษณ์

(ต้นสังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)

รุ่นที่ 2 (จบปีการฝึกอบรม 2564)

นพ.อุกฤษฏ์ ส่งไพบูลย์

(ต้นสังกัด โรงพยาบาลฝาง)

นพ.อนุวัฒน์ ไพบูลย์

(ต้นสังกัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

Best AI Website Maker