กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 

ภาพกิจกรรม

Mobirise
Mobirise

รศ. (พิเศษ) นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร เป็นวิทยากรในงานประชุม
23rd THKS Annual Meeting และได้รับรางวัล Keokarn Award

Mobirise

อ.ชลทาน เอี่ยมสำอางค์ เป็นวิทยากรงานประชุม TOSSM 2021
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา

Mobirise

งานออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพสัญจร โรงแรมเวียงลคอร
วันที่ 20 มกราคม 2565

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2565

Mobirise
Mobirise
Mobirise

งานสัมมนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมและประชุมประจำปี 2565
วันที่ 25 - 16 มิถุนายน 2565

Mobirise

อ.ชลทาน เอี่ยมสำอางค์ เป็นวิทยากรงานประชุม Sports Medicine Intensive Day
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
ณ รพ.พระนั่งเกล้า

Mobirise

งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ณ รพ.ลำปาง

Mobirise

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน ปีฝึกอบรม 2561

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

Mobirise
Mobirise
Mobirise

ต้อนรับอาจารย์ใหม่ ปี 2564 - 2565

Mobirise

งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2562

Mobirise

ส่งท้ายเด็กเก่า ต้อนรับเด็กใหม่ พ.ศ.2563

Mobirise

รดน้ำดำหัว อ.นคร ทัพภะสุต พ.ศ.2563

Mobirise

งานสัมมนาหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564

Mobirise

งานสัมมนาการเรียนการสอน พ.ศ.2564

Mobirise

งานเลี้ยงส่งแพทย์พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 3 ที่ทำงานชดใช้ทุนครบ เพื่อไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

Mobirise

งานสัมมนาการเรียนการสอน พ.ศ.2564

Mobirise

งานสัมมนาการเรียนการสอน พ.ศ.2564

Mobirise

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2564

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

AI Website Generator