กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นางสาวธิติพร ศุทธเสียง

นางสาวจินตนา บุญมา

นางสาวณัชณิชา นันต๊ะสี

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

Mobirise