กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


ประวัติองค์กร

Mobirise

สุขศาลา จังหวัดลำปาง

            กิจการสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 โดยมีสถานที่ปฏิบัติการชื่อว่า สุขศาลา จังหวัดลำปาง และได้มีการ พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นโรงพยาบาลลำปาง ในปัจจุบัน

            ในส่วนของกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์นั้น แรกเริ่มนั้น ก่อตั้งโดย นพ.นคร ทัพภะสุต ซึ่งเดิมทีได้ทำงานเป็นแพทย์แผนกศัลยกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลลำปาง เนื่องจาก ณ เวลานั้น ออร์โธปิดิกส์ยังเป็นศาสตร์ใหม่ ยังไม่มีการฝึกอบรมในโรงเรียนแพทย์ในประเทศ ต้องไปเรียนจากต่างประเทศเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา และความมุมานะของท่าน จึงได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และที่มหาวิทยาลัย Ulm ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งสาขาออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (Trauma surgery) และยังเป็นแพทย์ชาวไทยคนที่สองที่ได้อบรมกับ AO foundation ที่เมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

            หลังจากกลับจากศึกษาต่อ ในปี พ.ศ.2516 ท่านจึงเริ่มเปิดห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วย รวมถึงห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลลำปาง ในช่วงแรกท่านต้องเป็นผู้ริเริ่ม ทั้งการนำเครื่องมือการผ่าตัดสมัยใหม่เข้ามาใช้ การฝึกสอนพยาบาลห้องผ่าตัดให้มีคุ้นเคยกับเครื่องมือทางออร์โธปิดิกส์ และต้องเริ่มทำงานเป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพียงคนเดียว ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี นับเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.ลำปาง ท่านแรก

            จากนั้นกลุ่มงานฯออร์โธปิดิกส์ได้มีพัฒนาเรื่อยมา จนปัจจุบันมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญหลากหลายสาขา เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์มาหวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ที่มีมาตรฐาน

Mobirise

อ.นคร ทัพภะสุต

Mobirise

อ.นคร ทัพภะสุต และภริยา

Mobirise

โรงพยาบาลลำปางในปัจจุบัน

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

AI Website Creator