กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 

บุคลากร

General Orthopaedics

นายแพทย์พัฒนพงศ์ ปาละวงศ์

นายแพทย์นรัตว์ ประสพโชค

นายแพทย์เหมราช สุขพันธุ์

นายแพทย์รักษ์ธนิน รักษ์ตระกูล

Adult reconstruction

รองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร

Hand and microsurgery

นายแพทย์ศิริพงษ์ ต๊ะวัง

Sports medicine

นายแพทย์ชลทาน เอี่ยมสำอางค์

Musculoskeletal oncology

นายแพทย์นพดล วังจิระพันธ์

Spine

นายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส

นายแพทย์สายันต์ สุเมธวานิชย์

Trauma

นายแพทย์ภาสวัต ลลิตวงศา

Foot and ankle surgery

นายแพทย์ธีรกร แซ่โง้ว
(ศึกษาต่อ)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

Drag and Drop Website Builder