กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลลำปาง

 • วิสัยทัศน์ (Vision) - "กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาฝึกอบรมและวิจัยในสาขาออร์โธปิดิกส์รวมทั้งการให้บริการชั้นนำในระดับภูมิภาค"
 • ค่านิยม - "รับผิดชอบ สามัคคี มีคุณธรรม"
 • พันธกิจ (Mission) 
  1.ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา
  2.ให้บริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3.ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
  4.สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง หลักสูตร 5 ปี (สอบบอร์ด)

Mobirise

-

Mobirise

โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 800 เตียง

คุณธิติพร ศุทธเสียง
โทร. 054-237400 ต่อ 8264

งานวิชาการ

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แพทย์ประจำบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง

เอกสารงานวิชาการ

- เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลาปาง ฉบับ พ.ศ. 2561 > Click <

- ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร > Click <

Mobirise

พิธีปัจฉิมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564   

>>Click<<

Mobirise

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)

Mobirise

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)

Mobirise

ประชุมประจำปี TOSSM Annual Meeting 2019

Start your own website - Find more