develop your own website
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

โรงพยาบาลลำปาง

 • วิสัยทัศน์ (Vision) - มีความเป็นเลิศด้านการแพทย์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาและฝึกอบรมด้านสูตินรีเวชของภาคเหนือ
 • ปรัชญา - ผลิตบัณฑิตแพทย์และสูตินรีแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
 • ค่านิยม - "รับผิดชอบ สามัคคี มีเมตตา"
 • พันธกิจการฝึกอบรม : กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง มีแผนการจะเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านของทรัพยากรและบุคลากร โดยได้กำหนดพันธกิจของแผนการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้    
      1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กร
      2. ผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และมีทักษะทางหัตถการที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
      3. ผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีความสามารถและวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาและให้การดูแลสุขภาพของสตรีทั้งในวัยก่อนเจริญพันธุ์ วัยเจริญพันธุ์ และวัยหมดประจำเดือน ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
      4. ให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของสตรีที่สำคัญในระดับชุมชน สังคมโดยเฉพาะภาคเหนือ ( เขตสุขภาพที่ 1 ) และพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมและระบบบริการสุขภาพ
      5. ส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ระดับเขตและระดับประเทศรวมทั้งกระบวนการคุณภาพ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุน
      6. พัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      7. พัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ
      8. พัฒนาให้มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรภายในกลุ่มงาน

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

คณาจารย์

พญ. ศิริพร ปาละวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นพ. ณัฐ ขันติพงศ์

นพ. ประเทือง เหลี่ยมพงศาพุทธิ

นพ. สุวิทย์ พิชยาพันธ์

พญ. ดารินทร์ อโรร่า

นพ. เกรียงศักดิ์ สาลีผล

นพ. ศิริชัย เชื้อเมืองพาน

พญ. วรลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

พญ. ชญาดา วงศ์สุวรรณ

พญ. อุไรวรรณ คมไพบูลย์กิจ

นพ. เถลิงศักดิ์ เนตรศิรินิลกุล

พญ. พัทธ์รดา อ่ำสำอางค์

นพ. ศรัณย์ อ่ำสำอางค์

พญ. เบญจมาภรณ์ พวงผกา

พญ. ปัทมาภรณ์ จงเจริญ

แพทย์พี่เลี้ยง

พญ.ชนิสร เติมสารทรัพย์

เลขานุการ

นส.นงนภัส ธาตุรักษ์

นส.มณีวรรณ กันทะเรือน