กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลลำปาง


Residency Training in Family Medicine

Mobirise

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลลำปาง และเครือข่าย

Community – Based Program of Lampang Hotpital Residency Training in Family Medicine


ลักษณะและพันธกิจของแผนการฝึกอบรม (Mission)

    โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลเครือข่าย กำหนดพันธกิจในการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีความรู้ ความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพและทำงานเป็นทีมได้ ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับปฐมภูมิ ทั้งนี้ยังยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม และนำปัญหาของผู้ป่วยรวมถึงพื้นที่ในชุมชนมาสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ป่วยในชุมชนต่อไป

    โดยพันธกิจของแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลลำปาง ตั้งขึ้นโดยมีผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย และตัวแทนผู้รับการฝึกอบรมมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจด้วย และมีการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันทาง https://mec-lp.com/FMLPH โดยมีกำหนดพันธกิจการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไว้ดังนี้

  1. ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาวะ เพื่อตอบสนองความต้องการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในจังหวัดลำปาง
  2. ให้บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างมีมาตรฐาน ได้คุณภาพ และต่อเนื่องเป็นองค์รวม
  3. สร้าง และพัฒนาการวิจัยแบบเวชปฏิบัติครอบครัว ที่ตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่
  4. ชี้นำสังคมในการสร้างเสริม ป้องกัน สุขภาพของประชาชนและร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

This page was created with Mobirise