ทำเนียบรุ่น


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ER LPH รุ่นที่ 1

นพ.ภัทรพล อินบรรเลง

Pattarapol Inbunleng
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ER LPH รุ่นที่ 2

พญ.ชุตินันท์ แสวงรัตน์

Chutinun sawaengra
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พญ.กิตติยา สินธนา

Kittiya Sinthana
พ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นพ.ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์

Jaiprapas Wongwatroj
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

This web page was designed with Mobirise