ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Resident ปี 3

พญ.พริมา โวหารสุชน

Parima Voharnsuchon
พ.บ., คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นพ.วิชยะ ทัฬหกิจ

Wichaya Thanhakit
พ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พญ.จารุภา เยาวละออง

Jarupa Yaowalaorng
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Resident ปี 2

นพ.ประสบชัย ลิ่มธรรมรัตน์

Prasobchai Limthummarat
พ.บ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นพ.ปาณัสม์ โสฬสลิขิต

Panut Soloslikit
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พญ.ธิดา เนตรนพรัตน์

Tida Netnopparat
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Resident ปี 1

นพ.วัชรพล สุนทร

Watcharaphon Sunthon
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พญ.สุกัลยา ปริยะบำรุงชาติ

Sukalya Priyabumrungchati
พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 

นพ.ปณตพันธ์ เพ็ชรน้ำสิน

Panuttapan Petchnumsin
พ.บ., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พญ.ธนพร เวียสุวรรณ

Tanaporn Viasuwan
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Website was created with Mobirise site themes